Make your own free website on Tripod.com


声  色  艺  俱  全____黄  偉  坤

w3.jpg (305247 bytes) w4.jpg (277541 bytes) w5.jpg (314923 bytes) lyw.jpg (61860 bytes)
w7.jpg (307126 bytes) w8.jpg (383951 bytes) w9.jpg (294759 bytes) ls1.jpg (15670 bytes)
w10.jpg (425273 bytes) w11.jpg (268156 bytes) w14.jpg (292879 bytes) new1.jpg (379900 bytes)
new2.jpg (89338 bytes) 2005.jpg (25031 bytes) k1.jpg (26338 bytes) k2.jpg (36047 bytes)
new3.jpg (18906 bytes) new4.jpg (115641 bytes) new5.jpg (20157 bytes) new6.jpg (27309 bytes)
2207.jpg (110095 bytes) 2207a.jpg (89571 bytes) 2207b.jpg (144733 bytes) 2207c.jpg (40169 bytes)

 

在 新 加 坡 登 台 的 記 录       相 片        粤 剧 网 页      首 页     深 圳 粤 剧 团   扮 花 旦   vcds

黄 伟 坤 戏 曲 欣 赏 晚 会 专 刊