Make your own free website on Tripod.com

这 位 艳 丽 的 花 旦 昰 谁?

原来 是 黄 伟 坤 在 "情 俠 鬧 琁 宫" 里 反 串 的 扮 相

(請 按 圖 放 大 照 片)

fr1.jpg (16789 bytes)

 

fr2.jpg (16250 bytes)

 

fr3.jpg (14249 bytes)

fr4.jpg (17475 bytes)

 

fr5.jpg (17836 bytes)

fr6.jpg (25083 bytes)

 

fr7.jpg (14846 bytes)

fr8.jpg (16359 bytes)

黄 伟 坤 戏 曲 欣 赏 晚 会 专 刊

在 新 加 坡 登 台 的 記 录       相 片       旧 相 片    粤 剧 网 页      黄 伟 坤 的vcd   首 頁     深 圳 粤 剧 团